Kreipdamasis į Konstitucinį Teismą asmuo negali ginčyti teismo procesinio sprendimo ar viešojo administravimo subjekto akto, kuriuo galimai buvo pažeistos jo konstitucinės teisės ar laisvės. Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti (pakeisti, panaikinti) tokių sprendimų ir aktų, peržiūrėti ar atnaujinti teismų išnagrinėtų bylų. Kaip minėta, Konstituciniame Teisme galima ginčyti tik įstatymą ar kitą Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktą ir tik tokias jų nuostatas, kuriomis grindžiamas minėtas individualų konstitucinį skundą pateikusio asmens atžvilgiu priimtas teismo procesinis sprendimas ar viešojo administravimo subjekto aktas.

Konstitucinis Teismas nevertina kitų teisėkūros subjektų (ne Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės) priimtų teisės aktų (pvz., ministrų įsakymų, savivaldybių tarybų sprendimų) atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, tai priskirta kitų Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai.

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų (pvz., Žemės įstatymo atitikties Civilinio proceso kodeksui, Administracinių bylų teisenos įstatymo atitikties Baudžiamojo proceso kodeksui).

Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės taikymo klausimų (pvz., neteikia atsakymų į klausimus, ar byloje teisingai taikyta teisės norma, ar turėjo būti taikoma kuri nors kita teisės norma). Tai sprendžia teismai, nagrinėjantys konkretų ginčą.

Informacija atnaujinta: 2020-12-11


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.