Konstituciniam Teismui teikiami laisva forma surašyti individualūs konstituciniai skundai (pavyzdinė šio skundo forma paskelbta Konstitucinio Teismo svetainėje).

Tikslūs individualiam konstituciniam skundui keliami reikalavimai yra įtvirtinti Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje.

Individualiame konstituciniame skunde turi būti nurodyta:

 1. adresatas – Konstitucinis Teismas;
 2. skundą teikiančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė) ir elektroninio pašto adresas, telefono numeris (jeigu šis asmuo juos turi), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, atstovo elektroninio pašto adresas, telefono numeris (jeigu žinomi);
 3. valstybės institucijos, priėmusios ginčijamą teisės aktą, pavadinimas ir adresas;
 4. tikslus ginčijamo teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data ir kiti jam identifikuoti būtini duomenys, jo paskelbimo šaltinis (jeigu buvo paskelbtas);
 5. nurodyto teisės akto pagrindu priimtas sprendimas, kuriuo galimai buvo pažeistos skundą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės, ir šį sprendimą priėmęs subjektas;
 6. aplinkybės, patvirtinančios, kad skundą teikiantis asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemones, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas;
 7. aplinkybės, patvirtinančios, kad skundas pateiktas per nustatytą terminą, arba prašymas atnaujinti praleistą terminą ir aplinkybės, patvirtinančios, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių;
 8. Konstitucijos ir šio įstatymo normos, suteikiančios teisę kreiptis su skundu į Konstitucinį Teismą;
 9. konkretūs bylos nagrinėjimo pagrindai su nuorodomis į Konstitucinio Teismo įstatymo normas;
 10. skundą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės;
 11. suformuluotas prašymas Konstituciniam Teismui, t. y. prašymas pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai (konkrečioms Konstitucijos nuostatoms ir (ar) konstituciniams principams) konkrečią asmens atžvilgiu taikytą įstatymo nuostatą (kai ginčijami kiti nei įstatymai teisės aktai, gali būti prašoma pripažinti konkrečias jų nuostatas prieštaraujančiomis įstatymų nuostatoms).

Individualiame konstituciniame skunde pateikiama informacija turi būti aiški, tiksli ir suprantama.

Iš individualaus konstitucinio skundo turi būti aišku, kokias konkrečias įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas asmuo ginčija (turi būti nurodyti įstatymų ar kitų teisės aktų straipsniai, jų dalys ar punktai), taip pat kokioms konkrečiai Konstitucijos nuostatoms ar principams, asmens nuomone, prieštarauja jo ginčijamas teisės aktas (turi būti nurodyti Konstitucijos straipsniai, jų dalys ar punktai arba konstituciniai principai).

Prie individualaus konstitucinio skundo pridedama:

 1. ginčijamo teisės akto (jo nuostatos) tekstas;
 2. sprendimas, kuriuo galimai buvo pažeistos individualų konstitucinį skundą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės;
 3. dokumentai, patvirtinantys, kad iki kreipimosi į Konstitucinį Teismą individualų konstitucinį skundą teikiantis asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemones, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas;
 4. kai individualus konstitucinis skundas pateiktas praleidus šiame įstatyme nustatytą terminą, – įrodymai, patvirtinantys, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių;
 5. kiti dokumentai, kuriais individualų konstitucinį skundą teikiantis asmuo grindžia savo prašymą;
 6. įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo, jeigu šis yra, įgaliojimus;
 7. visų dokumentų ir kitos medžiagos, surašytų ne lietuvių kalba, įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti vertimai.

Visi dokumentai Konstituciniam Teismui pateikiami lietuvių kalba. Jeigu jie surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pateikiami dokumentai originalo kalba ir patvirtinti jų vertimai į lietuvių kalbą.

Individualų konstitucinį skundą pasirašo jį teikiantis asmuo arba jo atstovas.

Informacija atnaujinta: 2020-12-11


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.