1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija – trečioji po 1918 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos ir 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Lietuvos Respublikos laikinoji konstitucija, priimta 1920 m. birželio 10 dieną. Ją pakeitė 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija.

 

Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

 

I.

1 §. Lietuvos Valstybė yra demokratinė respublika.

2 §. Steigiamasis Seimas yra suvereninės Lietuvos galios išreiškėjas.

3 §. Veikusieji iki šios Konstitucijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie šiai Konstitucijai neprieštarauja, lieka galioje.

4 §. Steigiamasis Seimas leidžia įstatymus, ratifikuoja sutartis su kitomis valstybėmis, tvirtina Valstybės Biudžetą ir prižiūri įstatymų vykinimo.

5 §. Vykdomoji Valdžia pavedama Respublikos Prezidentui ir Ministerių Kabinetui.

6 §. Įstatymų iniciatyvos teisė priklauso Steigiamajam Seimui ir Ministerių Kabinetui.

 

II.

7 §. Respublikos Prezidentą renka Steigiamasis Seimas.

8 §. Respublikos Prezidentas:

         a) kviečia Ministerį Pirmininką, paveda jam sudaryti Ministerių Kabinetą, tvirtina jau sudarytą ir priima Ministerių Kabineto atsistatydinimą;

         b) parenka ir skiria Valstybės Kontrolierių;

         c) atstovauja Respublikai;

         č) skiria pasiuntinius ir priima akredituojamus svetimųjų valstybių atstovus;

         d) skiria aukštesniuosius kariuomenės ir civilinius Valstybės valdininkus;

         e) skelbia įstatymus;

         f) turi bausmės dovanojimo teisę.

9 §. Iki Respublikos Prezidentas bus išrinktas, jo pareigas eina Steigiamojo Seimo Pirmininkas. Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus ar susirgus jį pavaduoja Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

10 §. Visi Respublikos Prezidento aktai turi būti Ministerio Pirmininko arba atatinkamo Ministerio parašu žymimi.

 

III.

11 §. Ministerių Kabinetas iš vieno dirba ir iš vieno atsako.

12 §. Ministerių Kabinetas atsako prieš Steigiamąjį Seimą ir šiam išreiškus nepasitikėjimą atsistatydina.

13 §. Steigiamojo Seimo nariai, įėję į Ministerių Kabinetą, nenustoja buvę Steigiamojo Seimo nariais.

 

IV.

14 §. Valstybės Kontrolierius atsako už savo darbus prieš Steigiamąjį Seimą ir atsistatydina, Steigiamajam Seimui išreiškus jam nepasitikėjimą.

 

V.

15 §. Visi Lietuvos piliečiai, vistiek kurios lyties, tautybės, tikybos, yra lygūs prieš įstatymus; luomų ir titulų nėra.

16 §. Visiems Lietuvos piliečiams laiduojama asmens, buto ir korespondencijos neliečiamybė, bei tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susirinkimų ir draugijų laisvė. Mirties bausmė naikinama.

Pastaba I. Karo metu, taip pat Valstybei gręsiančiam pavojui pašalinti, konstitucinės garantijos įstatymų keliu gali būti sustabdytos.

Pastaba II. Steigiamojo Seimo atostogų metu konstitucinės garantijos vykdomosios valdžios gali būti sustabdytos, bet ne vėliau, kaip į 3 dienas turi susirinkti Steigiamasis Seimas, kuris sprendžia konstitucinių garantijų sustabdymo klausimą.

 

VI.

Steigiamojo Seimo nario asmuo neliečiamas; Steigiamojo Seimo narį suimti, iškrėsti jo butą ar daiktus ir peržiūrėti korespondenciją galima tik Steigiamajam Seimui sutikus.

 

VII.

18 §. Ši laikinoji Konstitucija ir visi įstatymai įgyja galios nuo paskelbimo dienos Vyriausybės organe.

Ši Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija, Steigiamojo Seimo apsvarstyta ir priimta, yra pildytina kaipo Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija.

 

A. Smetona

Valstybės Prezidentas.

 

Galvanauskis

Ministeris Pirmininkas.

 

Kaunas,

1920 m. birželio mėn. 10 d.

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 06 12, Nr. 37, p.1


1920 m. laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

1920 m. birželio mėn. 10 d. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija / Nuotr. Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 06 12, Nr. 37-407