1-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996-07-05)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. birželio 20 d. Nr. I-1390

Vilnius

 

1 straipsnis. 47 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį šia antrąja dalimi:

„Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams, kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti. Tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus nustato konstitucinis įstatymas.“

2 straipsnis. 47 straipsnio dalių pervardijimas

Konstitucijos 47 straipsnio antrąją, trečiąją ir ketvirtąją dalis laikyti atitinkamai trečiąja, ketvirtąja ir penktąja dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

47 straipsnis

2-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014; 1996, Nr. 64-1501

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 119 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gruodžio 12 d. Nr. VIII-32

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalies pakeitimas

119 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dvejiems“ įrašyti žodį „trejiems“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Savivaldybių tarybų narius trejiems metams renka administracinio vieneto gyventojai - Lietuvos Respublikos piliečiai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

119 straipsnis

3-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014; 1996, Nr. 122-2863

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 119 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-959

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalies pakeitimas

119 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dvejiems“ įrašyti žodį „trejiems“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Savivaldybių tarybų narius trejiems metams renka administracinio vieneto gyventojai - Lietuvos Respublikos piliečiai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

119 straipsnis

4-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014; 1996, Nr. 64-1501

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. sausio 23 d. Nr. IX-1305

Vilnius

 

1 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„47 straipsnis

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir  kultūros objektai.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

47 straipsnis

5-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 84 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 20 d. Nr. IX-1378

Vilnius

 

1 straipsnis. 84 straipsnio 11 punkto papildymas

Papildyti 84 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ROLANDAS PAKSAS

84 straipsnis

6-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 118 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 20 d. Nr. IX-1379

Vilnius

 

1 straipsnis. 118 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 118 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„118 straipsnis

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras.

Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.

Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.

Lietuvos Respublikos prokuratūra yra Generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros.

Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

Prokurorų skyrimo ir atleidimo tvarką, jų statusą nustato įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ROLANDAS PAKSAS

118 straipsnis

7-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS PAPILDYMO KONSTITUCINIU AKTU „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 150 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 13 d. Nr. IX-2343

Vilnius

 

1 straipsnis.         Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymas Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIS AKTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vykdydamas Lietuvos Respublikos piliečių valią, pareikštą 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvykusiame referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje,

reikšdamas įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo,

pažymėdamas, kad Europos Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas,

siekdamas užtikrinti visateisį Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos integracijoje bei Lietuvos Respublikos saugumą ir jos piliečių gerovę,

2003 m. rugsėjo 16 d. ratifikavęs Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, pasirašytą 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose,

priima ir skelbia šį Konstitucinį aktą:

1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.

2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus. Dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius sritis, kurios pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją susijusios su Seimo kompetencija, Vyriausybė konsultuojasi su Seimu. Seimas gali rekomenduoti Vyriausybei Lietuvos Respublikos poziciją dėl šių pasiūlymų. Seimo Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas Seimo statuto nustatyta tvarka Vyriausybei gali pateikti Seimo nuomonę dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus. Vyriausybė įvertina Seimo ar jo komitetų teikiamas rekomendacijas ar nuomones ir informuoja Seimą apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.“

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„150 straipsnis

Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamąja dalimi yra:

1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“;

1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“;

1992 m. spalio 25 d. Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“;

2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

150 straipsnis

8-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 57 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 13 d. Nr. IX-2344

Vilnius

 

1 straipsnis. Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Konstitucijos 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„57 straipsnis

Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.

Eiliniai Seimo rinkimai, einantys po pirmalaikių Seimo rinkimų, rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

57 straipsnis

9-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. balandžio 25 d. Nr. X-572

Vilnius

 

1 straipsnis. Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimas

1. Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Konstitucijos 125 straipsnio 3 dalį laikyti 2 dalimi, šioje dalyje po žodžio „įgaliojimus“ įrašyti žodžius „ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus“ ir 2 dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

125 straipsnis

125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymas. Nr. 118-5946, 2013-11-13

10-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 2013, Nr. 118-5946

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 PRANEŠIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO

 

 2013 m. lapkričio 13 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimu „Dėl  pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarime Nr. XII-583 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstyto prašymo priėmimo“ priėmė nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarime išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 147 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Seimo nutarimas ištirti, ar aktas neprieštarauja Konstitucijai, sustabdo šio akto galiojimą. Konstitucinio Teismo sprendime konstatuota, kad jo sprendimas priimti pareiškėjo – Seimo prašymą ir atitinkamo teisės akto galiojimo sustabdymas priėmus prašymą nepanaikina ir nepakeičia įvykusių teisinių padarinių.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendimą priimti nagrinėti prašymą, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia „Valstybės žiniose“, taip pat Konstitucinio Teismo interneto tinklalapyje. Šiame pirmininko pranešime turi būti nurodytas tikslus ginčijamo akto pavadinimas, jo priėmimo data ir tai, jog pagal Konstitucijos 106 straipsnį minėto akto galiojimas sustabdomas nuo šio oficialaus paskelbimo dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo.“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u,  kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje sustabdomas Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 48-1701) galiojimas.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas

Romualdas Kęstutis Urbaitis


125 straipsnis

125 straipsnio pakeitimas. Nr. X-572, 2006-04-25