1-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996-07-05)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. birželio 20 d. Nr. I-1390

Vilnius

 

1 straipsnis. 47 straipsnio papildymas

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį šia antrąja dalimi:

„Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams, kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti. Tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus nustato konstitucinis įstatymas.“

2 straipsnis. 47 straipsnio dalių pervardijimas

Konstitucijos 47 straipsnio antrąją, trečiąją ir ketvirtąją dalis laikyti atitinkamai trečiąja, ketvirtąja ir penktąja dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

47 straipsnis


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.