9-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. balandžio 25 d. Nr. X-572

Vilnius

 

1 straipsnis. Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimas

1. Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Konstitucijos 125 straipsnio 3 dalį laikyti 2 dalimi, šioje dalyje po žodžio „įgaliojimus“ įrašyti žodžius „ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus“ ir 2 dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

125 straipsnis

125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymas. Nr. 118-5946, 2013-11-13