Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso .

Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-572, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 48-1701 (2006-04-29)

Pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2014-01-24, skelbtas 2014-01-24, ident. kodas 2014-00478